Dades inicials per al mòdul base

Technical Name:
l10n_cat_partner_data
License:
Author:
Zikzakmedia SL
  • Odoo Version

Afegeix dades inicials a les taules:
  • Canals
  • Categories d'empreses