Pos ticket logo

Technical Name:
pos_ticket_logo
License:
Author:
Tecnativa
  • Odoo Version